วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 12

1201 (01) พุทธคุณกถา - คุณของพระพุทธเจ้า.mp3
1201 (02) ธรรมคุณกถา - คุณของพระธรรม.mp3
1201 (03) สังฆคุณกถา - คุณของพระสงฆ์.mp3
1201 (04) สรุป.mp3
1201 (05) ปุญญกิริยาวัตถุกถา - วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ.mp3
1201 (06) อุปกิเลส ๑๖.mp3
1201 (07) สังโยชน์ ๑๐ (๑-๕).mp3
1201 (08) สังโยชน์ ๑๐ (๖-๑๐).mp3
1201 (09) อุปาทาน ๔.mp3
1201 (10) อกุศลมูล๓.mp3
1201 (11) อหังการมมังการในแง่ของภาษา.mp3
1201 (12) วันปวารณาออกพรรษา.mp3
1201 (13) อธิษฐานการจำพรรษา.mp3
1207 (1) ประโยชน์ของวินัย.mp3
1207 (2) วินัย.mp3
1207 (3) วิธีปฏิบัติวินัย.mp3
1207 (4) โทษที่เกิดเพราะไม่มีวินัย.mp3
1207 (5) คำว่าประเคน.mp3
1218 (01) การตามรอยพระยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม.mp3
1218 (02) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยทาน.mp3
1218 (03) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยศีล.mp3
1218 (04) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยบริจาค.mp3
1218 (05) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยอาชวะ.mp3
1218 (06) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยมัททวะ.mp3
1218 (07) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยตบะ.mp3
1218 (08) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยอโกธะ.mp3
1218 (09) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยอวิหิงสา.mp3
1218 (10) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยขันติ.mp3
1218 (11) การตามรอยพระยุคลบาท ด้วยอวิโรธนะ.mp3
1218 (12) สรุปความแห่งทศพิธราชธรรม.mp3
1254 ความหมาย คุณค่าของการปวารณา.mp3

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 11

Post Done
1101 (01) วิกฤตการณ์ที่กำลังคุกคามโลก.mp3
1101 (02) ความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนัก.mp3
1101 (03) หนทางรอดคือการทำลายความเห็นแก่.mp3
1101 (04) บ่อเกิดแห่งความเห็นแก่ตัวคือตั.mp3
1101 (05) ปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวตน.mp3
1101 (06) อตัมมยตายามหาวิเศษในการกำจัดคว.mp3
1101 (07) นิพพานคือความอยู่รอดของมนุษยชา.mp3
1101 (08) ความไม่เห็นแก่ตัวจำเป็นสำหรับร.mp3
1101 (09) ธรรมะที่ต้องใช้ในการกำจัดความเ.mp3
1101 (10) การศึกษาที่สามารถกำจัดความเห็น.mp3
1101 (11) การอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็น.mp3
1101 (12) การควบคุมผัสสะคือการควบคุมโลก.mp3
1111 ทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะ.mp3
1112 ธรรมะสำหรับทนายความธรรมะสำหรับทนายความ.mp3
1113 ความมั่นคงภายในจิตใจของมนุษย์.mp3
1114 เรามาเป็นครูเอาบุญกันเถิด.mp3
1115 ปรัชญาและศาสนา.mp3
1116 การปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม.mp3
1117 พระพุทธองค์ทรงเป็นบรมครู.mp3
1118 พระธรรมคำกลอน.mp3
1122 (1) ปีใหม่แห่งทศพิชราชธรรม.mp3
1122 (2) ปีใหม่แห่งอตัมมยตา.mp3
1123 อุดมคติของครูประชาบาล.mp3
1124 การดึงศีลธรรมกลับมา.mp3
1125 การให้อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน.mp3
1126 ธรรมะบริหารจิต.mp3
1127 (1) ครูกับไสยศาสตร์.mp3
1127 (2) ปิดอบรมครู.mp3
1128 แง่มุมบางประการของการศึกษาที่ควรพิจารณา.mp3
1133 (1) ศาสนาของคู่กันกับชีวิต.mp3
1133 (2) ชีวิตพัฒนาหรือการพัฒนาชีวิต.mp3
1133 (3) ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต.mp3
1135 พระพุทธเจ้าเปิดโลก.mp3
1136 ความไม่ยึดมั่นถือมั่น เรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนา.mp3
1137 ปีใหม่สมบูรณ์แบบ.mp3
1141 ครูกับความอยู่รอดของชาติ.mp3
1142 พุทธบริษัทกับการกินอาหาร.mp3
1144 การศึกษาตามทัศนของท่านพุทธทาส.mp3
1145 ชีวิตใหม่เมื่อปีใหม่.mp3
1147 ยาวิเศษสำหรับป้องกันและแก้ไขโรคทั้งปวง.mp3
1148 สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี.mp3
1151 ปีใหม่ชีวิตใหม่.mp3
1152 การสังคมสงเคราะห์ในภาคใต้.mp3
1153 ปีใหม่มีสำหรับดีกว่าปีเก่า.mp3
1154 ศึลธรรมสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน.mp3
1155 ปีใหม่สำหรับนักศึกษาปัญญาชน.mp3
1156 (1) การทำบุญให้แก่ตายาย ๒๐ กย ๒๕๒๐.mp3
1156 (2) การทำบุญให้แก่ตายาย ๕ ตค ๒๕๒๐.mp3
1157 (1) ธรรมะที่นำเยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม.mp3
1157 (2) การมีพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง.mp3
1157 (3) ศีล พร ที่ดีคือมีคว่มเกลียดชั่ว กลัวบาป(ไม่จบ).mp3
1158 ปริศนาธรรมไทย ชุด หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ.mp3
1161 (1) หัวใจของพระธรรม.mp3
1161 (2) หัวใจของพระธรรม(ต่อ).mp3
1163 ความหมายทำให้สำเร็จประโยชน์.mp3
1164 รักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนา.mp3
1165 ประโยชน์ของการทำปวารณา.mp3
1166 (1) อาสาฬหบูชาวันแห่งพระธรรมและความถูกต้อง(ขาดเริ่มต้น).mp3
1166 (2) วันเข้าพรรษา.mp3
1167 เตรียมตัวเข้าพรรษา.mp3
1168 อริยมรรคมีองค์แปด.mp3
1171 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศีลธรรม.mp3
1172 รัตนะสามสิ่งที่ให้เกิดความยินดี.mp3
1173 ชีวิตประกอบด้วยธาตุหก.mp3
1174 อินทรีย์ห้า.mp3
1175 ปวารณาวันเปิดโอกาสให้ผู้อื่นตักเตือนได้.mp3
1176 ปัญหาทุกชนิดมาจากความเห็นแก่ตัว.mp3
1181 การทำบุญให้ทานเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัว.mp3
1191 (01) เป้าหมายของชีวิตและสังคม.mp3
1191 (02) การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม.mp3
1191 (03) เป้าหมายของการศึกษา.mp3
1191 (04) ธรรมชีวีกับครูผู้สร้างโลก.mp3
1191 (05) คุณธรรมของครู.mp3
1191 (06) การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละคือธรรมชีวีชั้นครู.mp3
1191 (07) วิธีสอนจริยธรรม.mp3
1191 (08) ยุวชนที่พึงประสงค์คือยุวชนธรรมชีวี.mp3
1191 (09) บทบาทของครูกับความอยู่รอดของสังคม.mp3
1191 (10) ปัจฉิมกถาปิดประชุมจริยศึกษา.mp3
1192 (1) นานาปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม.mp3
1192 (2) อริยมรรคมีองค์แปดนั้นเป็นประมวลแห่งจริยธรรม.mp3
1192 (3) สัมมาทิฏฐิ.mp3
1192 (4) สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ.mp3
1192 (5) สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.mp3
1193 (1) อริยมรรคสัมพันธ์.mp3
1193 (2) การใช้อริยมรรคเป็นเค้าโครงหลักของจริยศึกษา.mp3

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 10

Post Done
1011 ประโยชน์ของความกตัญญู.mp3
1012 ศีลธรรมของลูกหลานสมัยนี้บูชาตายายได้อย่างไร.mp3
1013 ของฝากชั้นเลิศจากตายายแก่ลูกหลาน.mp3
1014 ธรรมะสำหรับครู.mp3
1015 การพัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ.mp3
1016 ความถูกต้องสำหรับยุวชน.mp3
1017 พุทธจักรและอาณาจักรมีศัตรูร่วมกัน.mp3
1018 (1) อธิบายภาพจับวัว.mp3
1018 (2) ธรรมะจากเชอร์แมน.mp3
1018 (3) โทรเลขจากเซ็น.mp3
1021 เป็นครูทำอย่างไรและจะได้อะไร.mp3
1022 ธรรมะเพื่อการบริหารชีวิตและการงาน.mp3
1023 (1) การทำลายความเห็นแก่ตัว.mp3
1023 (2) การทำลายความเห็นแก่ตัว.mp3
1024 อานิสงค์ของการฝึกอานาปานสติ.mp3
1025 ธรรมะเสมือนแผ่นดินที่ต้องพัฒนา.mp3
1026 ธรรมะกับการเกษตร.mp3
1027 ของขวัญวันครบรอบ ๘๐ ปี ท่านปัญญานันทะ.mp3
1028 (1) ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน.mp3
1028 (2) ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน.mp3
1028 (3) ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน.mp3
1031 ความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด.mp3
1033 นิพพานนั้นเป็นอายตนะที่มิใช่อารมณ์.mp3
1034 ความถูกต้องโดยอาศัยโยนิโสมนสิการ.mp3
1035 (1) ทางแห่งสันติ.mp3
1035 (2) ความสามัคคี.mp3
1036 (1) วันสงกรานต์ตามความหมายของผู้มีปัญญา.mp3
1036 (2) ชีวิตสมรส.mp3
1036 (3) ประโยชน์ของการมีอายุยืน.mp3
1045 สิ่งที่ต้องทำให้มีหรือดีกว่าปีเก่า.mp3
1047 (2) จงเตือนตนด้วยตน.mp3
1055 (1) ทิฏฐานุคติแห่งการทำงาน.mp3
1055 (2) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๗.mp3
1061 (1) การพัฒนาชีวิตตามหลักธรรมชาติ.mp3
1061 (2) ผลของการพัฒนาสำเร็จรูปเป็นธรรมชาติ.mp3
1062 ทำไมจึงต้องศึกษาธรรมะ.mp3
1063 หัวข้อธรรมสำหรับนักศึกษา.mp3
1066 สาธารณะสุขกับการพัฒนา.mp3
1067 ครูใจเพชร.mp3
1068 วิญญาณของความเป็นครู.mp3
1071 บุญกุศลของความเป็นครู.mp3
1073 (1) สิ่งควรทราบสำหรับผู้เจริญอานาปานสติ.mp3
1073 (2) การพัฒนาจิต.mp3
1084 (1) ธรรมะคำเดียวพอ.mp3
1084 (2) ปฏิจจสมุปบาทเรื่องของสื่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับ.mp3
1084 (3) ปฏิจจสมุปบาทในลักษณะของขันธ์ห้าและอริยสัจจ์.mp3
1085 ปีใหม่แห่ความไม่เห็นแก่ตัว.mp3
Favorites - Shortcut.lnk

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 9

Post Done
911 บัณฑิตสกปรก.mp3
912 ลักษณะของพระอริยบุคคล.mp3
913 ธรรมะของสัตตบุรุษไม่เข้าถึงความชรา.mp3
914 (1) การบวชอยู่ที่บ้าน.mp3
914 (2) การบวชอยู่ที่บ้าน.mp3
914 (3) การบวชอยู่ที่บ้าน.mp3
914 (4) การบวชอยู่ที่บ้าน.mp3
915 มาเยี่ยมสวนโมกข์ท่านควรจะได้อะไร.mp3
916 (1) การบวช.mp3
916 (2) กิจวัตร.mp3
916 (3) การทำจิตทำใจ.mp3
916 (4) ธรรมบรรยายแก่พระสังฆาธิการ.mp3
917 การให้ทานตัวกู.mp3
918 การทำความดีเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง.mp3
921 ท่านเข้าใจธรรมอย่างไร.mp3
922 พุทธศาสนาที่เป็นความรู้ทั่วไปในเบื้องต้น.mp3
923 ธรรมเทคนิค.mp3
924 ธรรมคู่กับชีวิต.mp3
925 ธรรมกับแพทย์.mp3
926 ธรรมะคือการทำหน้าที่เพื่อความรอดในทุกความหมาย.mp3
927 อุดมธรรมสำหรับครูในปัจจุบัน.mp3
928 ธรรมเพื่อความมีชีวิตเย็นเป็นประโยชน์.mp3
931 เจตนารมณ์ของธรรมมีลักษณะเป็นสหกรณ์.mp3
932 ธรรมสหกรณ์.mp3
933 จงทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม.mp3
934 มนุษยธรรมทุกระดับ.mp3
935 ปีใหม่มีอะไรดีกว่าปีเก่า .mp3
936 เทคนิคแห่งการครองชีวิต.mp3
937 ธรรมะสำหรับนักธุรกิจการเงิน.mp3
938 มีปีติอยู่ด้วยธรรมย่อมอยู่เป็นสุข.mp3
941 ธรรมะทำไมกัน.mp3
942 (1) ชีวิตกับป่าไม้.mp3
942 (2) การพัฒนาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม.mp3
943 วิญญาณแห่งเทพเจ้าผู้ไม่เห็นแก่ตัว.mp3
944 คนหนุ่มสาวกับอุดมคติเพื่อสังคม.mp3
945 ธรรมะสำหรับบัณฑิต.mp3
946 การค้าที่เป็นการกุศล.mp3
947 ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษา.mp3
948 ธรรมะสำหรับลูกเสือ.mp3
951 ปีใหม่ที่มีจิตใจใหม่ด้วยความถูกต้อง.mp3
952 ธรรมะสำหรับเกษตรกร.mp3
953 ครูในฐานะปูชนียบุคคล.mp3
954 ธรรมะทำไมกัน.mp3
955 ภูมิปัญญาแบบพุทธ.mp3
956 ความเป็นครูอันประเสริฐ.mp3
957 การทำงานให้เป็นสุขด้วยการมีธรรมะ.mp3
958 โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้ทั่วไป.mp3
961 เห็นพระไตรลักษณ์อคติไม่เกิด.mp3
962 'ธรรม' ที่รวมของสิ่งทั้งปวง.mp3
963 การพัฒนาธรรมให้มีมากขึ้นในชีวิตจิตใจ.mp3
964 การเผยแผ่พระศาสนา.mp3
965 การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่.mp3
966 ธรรมะช่วยให้มีชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์.mp3
967 การเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา.mp3
968 ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์.mp3
971 ปัญหาร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือน.mp3
972 ธรรมะส่งท้ายปีเก่าด้วยการกำจัดความเห็นแก่ตัว.mp3
973 การพัฒนาชีวิตด้วยธรรมะ.mp3
974 มนุษย์ธรรมจำเป็นสำหรับมนุษย์ชาติ.mp3
975 พุทธธรรมในฐานะที่เป็นเทคโนโลยี.mp3
976 ธรรมะเป็นการพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์.mp3
977 สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมทำไมกัน.mp3
978 สิ่งที่เราขาดอยู่.mp3

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 8

All Post Done
811 (1) การเติมธรรมลงในชีวิต.mp3
811 (2) การมีชีวิตอยู่ด้วยความว่าง.mp3
812 (1) การมีสติในทุกอิริยาบถ ครั้งที่ 1.mp3
812 (2) การมีสติในทุกอิริยาบถ ครั้งที่ 2.mp3
812 (3) การมีสติในทุกอิริยาบถ ครั้งที่ 3.mp3
813 (1) แก่นพระพุทธศาสนา.mp3
813 (2) ปัจฉิมโอวาท.mp3
813 (3) ธรรมที่ใช้เฉพาะกรณี.mp3
814 (1) เค้าโครงของชีวิต.mp3
814 (2) ความเกิดแห่งทุกข์.mp3
814 (3) ความไม่เกิดแห่งทุกข์.mp3
815 (1) เค้าเงื่อนของธรรม.mp3
815 (2) อิทัปปัจจยตา.mp3
816 (1) จริยธรรมกับบัณฑิต.mp3
816 (2) จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต.mp3
817 (1) ชีวิตใหม่.mp3
817 (2) มรรคาหรือหนทางที่จะมีชีวิตใหม่.mp3
818 (1) ธรรมะคืออะไร.mp3
818 (2) ธรรมะจำเป็นแก่มนุษย์อย่างไร.mp3
818 (3) จะมีธรรมะได้อย่างไร(ไม่สมบูรณ์).mp3
821 (1) ธรรมเท่าที่ควรรู้.mp3
821 (2) การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง.mp3
822 (1) ธรรมในฐานที่เป็นแก้วสารพัดนึก.mp3
822 (2) ปกิณณกธรรมสำหรับนักศึกษา.mp3
823 (1) นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ.mp3
823 (2) นิพพานในชีวิตประจำวัน.mp3
824 ศึกษาเรื่องเวลาโดยหลักอริยสัจจ์.mp3
825 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท.mp3
826 (1) ธรรมกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคม.mp3
826 (2) การระงับข้อขัดแย้งด้วยสัมมาทิฏฐิ.mp3
826 (3) ปัญญาวุธดีกว่าศาสตราวุธ.mp3
826 (4) การเมืองเรื่องศีลธรรม.mp3
827 (1) ความทุกข์.mp3
827 (2) นิพพาน.mp3
827 (3) อริยมรรค.mp3
828 พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่และสังคมไทยในอนาคต.mp3
831 (1) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของชีวิต.mp3
831 (2) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของการศึกษา.mp3
831 (3) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการสังคม.mp3
831 (4) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหากามารมณ์.mp3
832 (1) ธรรมะคือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ.mp3
832 (2) ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย.mp3
832 (3) ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย(ต่อ).mp3
832 (4) ลักษณะแห่งความเป็นอันเดียวกันของศาสนา.mp3
832 (5) ผลที่ได้รับจากศาสนา.mp3
833 (1) ธรรมและวิธีปฏิบัติธรรมะ.mp3
833 (2) ความทุกข์และวิธีดับทุกข์.mp3
833 (3) เวลาและวิธีเอาชนะเวลา.mp3
833 (4) ทางสายกลางและวิธีเดินทางสายกลาง.mp3
834 (1) สันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว.mp3
834 (2)ขอบเขคและความหมายของคำว่า ธรรม.mp3
834 (3) พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์.mp3
834 (4) สหกรณ์แห่งศาสตร์ทั้งหลาย.mp3
835 (1) วิถีแห่งชีวิต (ปฐมนิเทศน์).mp3
835 (2) ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก.mp3
835 (3) ชีวิตคือการต่อสู้.mp3
835 (4) ชีวิตที่ต้องอยู่กันเป็นคู่.mp3
835 (5) ชีวิตเพื่ออะไร ทำไม อย่างไร.mp3
835 (6) ชีวิตบั้นปลายในปัจฉิมวัย.mp3
835 (7) ปัจฉิมนิเทศน์.mp3
836 (1) ปัญหาคาราคาซังที่ควรปรารภ.mp3
836 (2) การเยี่ยมชมปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติอย่างคร่าวๆ.mp3
836 (3) ปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์.mp3
836 (4) ปฏิจจสมุปบาทโดยประยุกต์.mp3
836 (5) อานาปานสติโดยประสงค์ หมวดที่ ๑-๒.mp3
836 (6) อานาปานสติโดยประสงค์ หมวดที่ ๓-๔.mp3
836 (7) การประยุกต์อานาปานสติกับปฏิจจสมุปบาท.mp3
836 (8) อานาปานสติกับโพธิปักขิยธรรมและการบรรลุธรรม.mp3
837 (1) แรงกระตุ้นเพื่อเผยแผ่ธรรม.mp3
837 (2) การชิงสุกก่อนห่ามเพื่อเผยแผ่ธรรม.mp3
837 (3) กำลังทุนหรือทุนเพื่อการเผยแผ่ธรรม.mp3
837 (4) การจาริกเพื่อเผยแผ่ธรรม.mp3
837 (5) ลักษณะของผู้รับการเผยแผ่เพื่อเผยแผ่ธรรม.mp3
837 (6) มัชณิมาปฏิปทาในการเผยแผ่ธรรม.mp3
837 (7) การสอนโลกุตรธรรมในการเผยแผ่ธรรม.mp3
837 (8) ความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรม.mp3
838 (1) ปฐมนิเทศ.mp3
838 (2) ความหมายทั่วไปของธรรมทายาท.mp3
838 (3) ธรรมทายาทในส่วนปริยัติ.mp3
838 (4) ธรรมทายาทในส่วนปฏิบัติ.mp3
838 (5) ธรรมทายาทในส่วนปฏิเวธ.mp3
838 (6) ธรรมทายาทในส่วนการเผยแผ่.mp3
838 (7) พิธีปิดการอบรมพระธรรมทายาทรุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๒๕.mp3
841 (1) กิจกรรมของธรรมทายาท.mp3
841 (2) กิจกรรมของธรรมทายาท ครั้งที่ ๒.mp3
841 (3) สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณาสำหรับธรรมทายาทแห่งยุคปัจจุบัน.mp3
841 (4) สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณาสำหรับธรรมทายาทแห่งยุคปัจจุบัน(ต่อ).mp3
841 (5) ธรรมที่ใช้รวมกันได้ทั้งพระและฆราวาส.mp3
841 (6) ความถูกฝาถูกตัวของสิ่งที่กระทำ.mp3
841 (7) การตักบาตรสาธิต.mp3
842 ความหมายของคำว่า 'ธรรมทายาท'.mp3
843 (1) หลักการของธรรมทายาท.mp3
843 (2) โพธิปักขิยธรรม.mp3
843 (3) ปฏิจจสมุปบาท .mp3
843 (4) ปฏิจจสมุปบาท(ต่อ).mp3
843 (5) อานาปานสติ.mp3
843 (6) ความสำคัญของจำนวนสาม.mp3
844 ความถูกต้องของกาย จิต ตัวตน และความว่าง.mp3
845 นายแพทย์ผู้รักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง.mp3
846 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร.mp3
847 อาโรคยา ปรมา ลาภา.mp3
848 ความถูกต้องคือความไม่มีปัญหา.mp3
851 การตกอยู่ใต้อำนาจของระบบประสาท.mp3
852 สมาธิเป็นประมุขแห่งการทำจิตไม่ให้มีอารมณ์.mp3
853 สิ่งสูงสุดของความมีชีวิตคือความถูกต้อง.mp3
854 ทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ.mp3
855 เทคนิค(ที่มีอยู่)ในธรรมะ.mp3
856 ชีวิตวัฒนา.mp3
857 ธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต.mp3
858 อคติเกิดไม่ได้ถ้าเห็นพระไตรลักษณ์.mp3

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 7

2529
2904 (2) สิ่งที่เรียกว่าธาตุ.mp3
2904 (3) อริยมรรค.mp3
2905 (1) สัญชาตญาณ.mp3
2905 (3) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอานาปานสติ.mp3
2910 (1) ธรรมะทำไมกัน.mp3
2910 (2) อานาปานสติหมวดที่ I ขั้นที่ 1 & 2.mp3
2910 (3) อานาปานสติหมวดที่ I ขั้นที่ 3 & 4.mp3
2910 (4) อานาปานสติหมวดที่ II.mp3
2910 (5) อานาปานสติหมวดที่ III.mp3
2910 (6) อานาปานสติหมวดที่ IV.mp3
2910 (7) สรุปอานาปานสติ.mp3
2912 (3) สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้า.mp3
2912 (4) สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้า(ต่อ).mp3
2912 (6) ผลที่ได้รับจากการถอนตัวตน.mp3

2530
3001 (1) สิ่งควรรู้ก่อนศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนา.mp3
3001 (2) ใครคือใคร.mp3
3002 (1) ควรจะศึกษาพุทธศาสนาในฐานะอะไร.mp3
3002 (2) แก่นของพุทธศาสนา.mp3
3002 (3) ศึกษาชีวิต.mp3
3004 (1) ธรรมะทำไมกัน.mp3
3004 (2) วิปัสสนาทำไมกัน.mp3
3004 (3) อานาปานสติคืออะไร.mp3
3005 (1) ความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์.mp3
3005 (2) ความดับทุกข์และหนทางในการดับทุกข์.mp3
3005 (3) สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา.mp3
3007 (1) ลักษณะจำเพาะของพุทธศาสนา.mp3
3007 (2) ลักษณะจำเพาะของพุทธศาสนา(ต่อ).mp3
3009 (1) อันตรายของความเห็นแก่ตัว.mp3
3009 (2) เหตุของความเห็นแก่ตัว.mp3
3009 (3) การดับความเห็นแก่ตัว.mp3
3009 (4) ประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัว.mp3
3009 (5) วิธีปฏิบัติเพื่อดับความเห็นแก่ตัว.mp3
3101 (1) ผลที่แท้จริงของการศึกษาธรรมะ.mp3
3101 (2) ประโยชน์ของชีวิตใหม่.mp3
3101 (3) นิพพานในพุทธศาสนา.mp3
3101 (4) อนัตตาและการเกิดใหม่.mp3

2531
3105 (1) วิธีการเข้าถึงพุทธศาสนา.mp3
3105 (2) ชีวิตใหม่กับอานาปานสติ.mp3
3106 (1) วิธีปฏิบัติคือการพึ่งตนเอง.mp3
3107 (1) ธรรมะกับชีวิต.mp3
3107 (2) ตัวตนที่มิใช่ตัวตน.mp3
3107 (3) ศาสนาเป็นหนทางแห่งชีวิต.mp3
3108 (1) ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนา.mp3
3108 (2) พัฒนาชีวิตด้วยการทำหน้าที่.mp3
3109 (1) สิ่งที่ท่านไม่ชอบในบัดนี้แต่จะชอบในภายหลังr.mp3
3109 (2) ประโยชน์ของอตัมมยตา.mp3
3110 (2) ใช้อานาปานสติในบ้านเรือน.mp3
3111 (1) ธรรมะเพื่อประโยชน์อะไร.mp3
3111 (2) ตัวธรรมะเอง.mp3
3111 (3) จะมีธรรมะโดยวิธีใด.mp3
3112 (1) การเข้าใจพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้ง.mp3
3112 (2) การมีเสรีภาพในการศึกษาพุทธศาสนา.mp3
3112 (3) การเกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท.mp3
3112 (4) การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท.mp3
3112 (5) การดับลงแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท.mp3
3112 (6) สรุปเรื่องปฏิจจสมุปบาท.mp3
3112 (7) อริยสัจจ์สี่.mp3

2532
3202 (1) อตัมมยตา.mp3
3202 (2) การเข้าใจอตัมมยตาด้วยอุปมา.mp3
3202 (3) ชีวิตใหม่.mp3
3202 (4) หนทางใหม่ชีวิตใหม่.mp3
3202 (5) หนทางที่จะเข้าถึงอตัมมยตา.mp3
3203 (1) ชีวิตที่กัดเจ้าของ.mp3
3203 (2) ชีวิตที่ไม่มีเสรีภาพ.mp3
3203 (3) ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ.mp3
3203 (4) ชีวิตที่เป็นอิสระ.mp3
3203 (5) นิพพานในทุกความหมาย.mp3
3203 (6) พระรัตนตรัยในพุทธศาสนา.mp3
3208 (1) ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิด.mp3
3208 (2) ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับ.mp3
3208 (3) สัจจธรรมของพุทธศาสนา.mp3
3209 (1) เราจะศึกษาโดยวิธีใดเพื่อประโยชน์สูงสุด.mp3
3209 (2) การเตรียมตัวพร้อมเพื่อการศึกษา.mp3
3209 (3) อานาปานสติภาวนาหมวดที่ 1-2.mp3
3209 (4) อานาปานสติภาวนาหมวดที่ 3-4.mp3
3210 (1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมะ.mp3
3210 (2) การประสบความสำเร็จในการศึกษาและปฏิบัติ.mp3
3210 (3) ประโยชน์ที่จะได้รับจากธรรมโดยอัตโนมัติ.mp3
3211 (2) ปฏิจจสมุปบาท(ต่อ).mp3
3212 (1) ความหมายของคำว่า Retreat.mp3
3212 (2) ปฏิจจสมุปบาท 8 อาการ.mp3
3212 (3) ปฏิจจสมุปบาท 11 อาการ.mp3
3212 (4) ประโยชน์ของการปฏิบัติ.mp3

2533
3302 (1) วิเวก.mp3
3302 (2) อนัตตาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา.mp3
3302 (3) การสร้างวิเวกตามที่เราต้องการ.mp3
3303A (1) พระพุทธเจ้าที่ฝรั่งไม่รู้จัก.mp3
3303A (2) ปฏิจจสมุปบาทที่ฝรั่งไม่รู้จัก.mp3
3303A (3) ประโยชน์ของอานาปานสติ.mp3
3303B (1) พุทธศาสนิกชนกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ.mp3
3303B (2) ธรรมะกับระบบนิเวศน์วิทยา.mp3
3303C (1) ธรรมะที่ต้องรู้จัก.mp3
3303C (2) ปฏิจจสมุปบาท.mp3
3304A (1) ปริทัศนธรรมแห่งพระพุทธศาสนา.mp3
3304A (2) ปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายเกิด-ฝ่ายดับทุกข์.mp3
3304A (3) อานาปานสติหมวดที่ 1-3.mp3
3304A (4) อานาปานสติหมวดที่ 4 และเรื่องนิพพาน.mp3
3304B (1) ร่วมมือกันระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก.mp3
3304B (2) ระบบจิตตภาวนาในพุทธศาสนาตามที่ควรทราบ.mp3
3305 (1) เข้าใจธรรมให้มากกว่าที่แล้วมา.mp3
3305 (2) ความรักในระดับของศาสนา.mp3
3305 (3) ประโยชน์ของการศึกษาและการมีธรรมะ.mp3
3307 (1) ธรรมช่วยพัฒนาให้มีชีวิตสูงสุด.mp3
3307 (2) ชีวิตสูงสุดคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์.mp3
3308 (1) ทุกสิ่งเป็นอนัตตา.mp3
3308 (2) ธาตุ อายตนะ ขันธ์ห้า.mp3
3308 (3) ปฏิจจสมุปบาท.mp3
3309 (1) พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศิลปในการครองชีวิต.mp3
3309 (2) วิธีเข้าสู่ศิลปแบบพุทธ.mp3
3309 (3) การฝึกจิตสำหรับมีและใช้ศิลปแบบพุทธศาสนา.mp3
3310 (1) จุดเย็นสุดในไฟที่ลุกโพรงๆ.mp3
3310 (2) อาการที่ไฟลุกหรือดับอยู่ในชีวิตประจำวัน.mp3
3310 (3) วิปัสสนาเก้าตา.mp3
3310 (4) ตอบคำถาม.mp3
3311 (1) ภพทั้งสามเป็นพื้นฐานของตัวตน.mp3
3311 (2) ปฏิจจสมุปบาทแห่งการเกิดภพ.mp3
3311 (3) อานาปานสติภาวนาหมวดที่ 1-3.mp3
3311 (4) อานาปานสติภาวนาหมวดที่ 4.mp3
3312 (3) อานาปานสติโดยประสงค์.mp3
3312 (4) ตอบคำถาม.mp3

2534
3401 (2) ปฏิจจสมุปบาท.mp3
3401 (3) อานาปานสติควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท.mp3
3401 (4) ถามตอบธรรม.mp3
3402 (1) ธรรมปริทัศน์ของการศึกษาและปฏิบัติ.mp3
3402 (2) ธรรมปริทัศน์ของผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ.mp3
3402 (3) ถามตอบธรรม.mp3
3404 (1) ตัวตนซึ่งมิใช่ตัวตน.mp3
3404 (2) ตัวตนที่แท้จริง.mp3
3405 (1) ธรรมทำไม.mp3
3405 (2) ขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตา.mp3
3405 (3) ปฏิจจสมุปบาท.mp3
3405 (4) ถามตอบธรรม.mp3
3406 (1) ธรรมะทำไมกัน.mp3
3406 (2) ประโยชน์ของการมีธรรมะ.mp3
3407 (1) ความเข้าใจธรรมเบื้องต้น.mp3
3407 (2) ปฏิจจสมุปบาท.mp3
3407 (3) อานาปานสติ.mp3
3407 (4) ถามตอบธรรม.mp3
3408 (1) ชีวิตธรรมมิก.mp3
3408 (2) คำสอนเรื่องไม่มีคน.mp3
3408 (3) ขันธ์ห้าเป็นอนัตตา.mp3
3408 (4) ถามตอบธรรม.mp3
3409 (1) ธรรมะกับชีวิตคอมพิวเตอร์.mp3
3409 (2) ชีวิตที่อุปมาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์.mp3
3409 (3) ถามตอบธรรม.mp3
3409 (4) ถามตอบธรรม(ต่อ).mp3
3410 (1) ความรู้เบื้องต้นของธรรมทั่วๆไป.mp3
3410 (2) วัฏฏสังสาร.mp3
3410 (3) ความรู้เบื้องต้นที่เป็นหัวใจพุทธศาสนา.mp3
3410 (4) ถามตอบธรรม.mp3พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 6

Posr Done
6101 ประโยชน์ของการบวช.mp3
6102 บวชจริง  เรียนจริง ปฏิบัติจริง(ไม่จบ).mp3
6103 วัตถุที่ตั้งของการบวช.mp3
6104 การเป็นอยู่อย่างนักบวช.mp3
6105 การทำจิตให้ยิ่ง.mp3
6106 วัดป่า พระเถื่อน(ไม่จบ).mp3
6107 ปริญญาจากสวนโมกข์.mp3
6108 หัวใจของพุทธศาสนา.mp3
6109 การทำงานเพื่องาน.mp3
6110 พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนา.mp3
6111 ศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรม.mp3
6112 สิ่งที่เรียกว่ากาลามสูตร.mp3
6113 จิตเต็มสำนึกสองชนิด.mp3
6114 สิ่งที่เรียกว่ากิเลส.mp3
6115 สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้า.mp3
6116 พระพุทธเจ้า.mp3
6117 ตัวตนสองแบบ.mp3
6118 สันทิฏฐิโก.mp3
6119 ธรรมะกับความเป็นบรรพชิตและฆราวาส.mp3
6120 แผ่นดินรองรับร่างกายธรรมะรองรับจิตใจ.mp3
6121 (01) ธรรมกับความเป็นมนุษย์.mp3
6121 (02) ธรรมะกับหน้าที่การงาน.mp3
6121 (03) ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่ป้องกันการทุจริต.mp3
6121 (04) ความเป็นมนุษย์ที่เต็ม.mp3
6121 (05) ธรรมะช่วยให้ควบคุมสัญชาตญาณ.mp3
6121 (06) ธรรมะช่วยให้การงานไม่เป็นทุกข์.mp3
6121 (07) ความเห็นแก่ตัวคือศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์.mp3
6121 (08) การเห็นตถตาในทุกสิ่ง.mp3
6121 (09) การเลื่อนชั้นหรือภูมิแห่งจิต.mp3
6121 (10) ธรรมะช่วยให้มีนิพพุติสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพาน.mp3
6122 (01) เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ.mp3
6122 (02) ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา.mp3
6122 (03) ข้อเล้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ.mp3
6122 (04) การปฏิบัติอานาปานสติ หมวดที่ ๑ (ภาคทฤษฎี).mp3
6122 (05) การปฏิบัติอานาปานสติ หมวดที่ ๑ (ภาคปฏิบัติ).mp3
6122 (06) การปฏิบัติอานาปานสติ ในอริยาบถ (ภาคผนวก).mp3
6122 (07) การปฏิบัติอานาปานสติ หมวดที่ ๒ (เวทนานุปัสสนา).mp3
6122 (08) การปฏิบัติอานาปานสติ หมวดที่ ๓ (จิตตานุปัสสนา).mp3
6122 (09) การปฏิบัติอานาปานสติ หมวดที่ ๔ (ธัมมานุปัสสนา).mp3
6122 (10) สรุปการปฏิบัติอานาปานสติ.mp3
6201 จะพูดเรื่องอะไรดี(ถ้าเขาให้พูดในที่ประชุมชาวโลก).mp3
6202 ธรรมะเครื่องแก้ปัญหามนุษย์.mp3
6203 ธรรมะเผด็จการ.mp3
6204 การมีธรรมะคือการยอมให้ธรรมะเผด็จการ.mp3
6205 อานิสงค์ของการประพฤติพรหมจรรย์.mp3
6206 พฤติหรือความเป็นไปของจิต.mp3
6207 ความลับของจิตดวงเดียว.mp3
6208 ปริญญาตายก่อนตาย.mp3
6209 การฆ่าตัวตายทางวิญญาณ.mp3
6210 ชีวิตโวหาร.mp3
6211 พุทธบริษัทไม่ต้องใช้ยาระงับประสาท.mp3
6212 อิทัปปัจจยตาช่วยได้.mp3
6213 ธรรมชาติหรือธาตุแท้ของอัตตวาทุปาทาน.mp3
6214 รู้จักตัวกูกันเสียก่อน.mp3
6215 การปฏิบัติที่หยุดการเกิดแห่งตัวกู.mp3
6216 โอปปาติกะคืออะไร.mp3
6217 สวนโมกข์อยู่ที่ไหน.mp3
6218 นรก สวรรค์.mp3
6219 พระเจ้าสร้าง มนุษย์ทำลาย.mp3
6220 (1) ว่างๆสูญๆในพุทธศาสนา.mp3
6220 (2) ว่างๆสูญๆในพุทธศาสนา.mp3
6222 ธรรมะเป็นสิ่งที่ควรรู้จักกันเท่าที่จำเป็น.mp3
6223 ปรัชญาหรือว่าฟิโลโซฟี่.mp3
6224 (1) โลกยังไม่มีการศึกษาที่แท้จริง.mp3
6224 (2) สิ่งที่ต้องใช้ในการบังคับจิต.mp3
6225 การพัฒนาชีวิตเพื่อสันติภาพ.mp3
6226 (01) วิปัสสนาคือการดูจนเห็นแจ้ง.mp3
6226 (02) การอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนา.mp3
6226 (03) สิทธิในการบริโภคปัจจัยสี่ของมหาชน.mp3
6301 (1) การศึกษาภายใน.mp3
6301 (2) ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิต.mp3
6301 (3) การปรุงแต่งแห่งจิต.mp3
6302 (1) ธาตุ.mp3
6302 (2) อายตนิกธรรม.mp3
6302 (3) เคหสิต เนกขัมมสิต.mp3
6302 (4) เปรียบเทียบศาสนาโดยหัวใจ.mp3
6302 (5) ศาสนาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา.mp3
6303 ความอร่อยเป็นต้นเหตุของปัญหา.mp3
6304 ประโยชน์ของการมีธรรมะ.mp3
6305 ความหมายของการศึกษาและวิธีการศึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาได้.mp3
6306 การศึกษาและสอนธรรมให้สมบูรณ์.mp3
6307 (1) ความงามสามสถาน.mp3
6307 (2) ความซับซ้อนของคำว่า 'ธรรม'.mp3
6307 (3) การศึกษาที่มหาวิทยาลัยขาดอยู่.mp3
6308 (1) ประโยชน์ของสมาธิภาวนา.mp3
6308 (2) หลักความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของจิต.mp3
6308 (3) การปฏิบัติชนิดที่เป็นการกำจัดกิเลสออกไปจากจิต.mp3
6308 (4) อาคันตุกะของจิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเมื่อไร.mp3
6308 (5) สมถวิปัสสนาปัญหา.mp3
6309 (1) ความหมายของคำว่า 'สมาธิภาวนา'.mp3
6309 (2) สมาธิภาวนาอย่างที่ ๑ เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน.mp3
6309 (3) สมาธิภาวนาอย่างที่ ๑ เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน(ต่อ).mp3
6309 (4) สมาธิภาวนาอย่างที่ ๒ เพื่อการได้ญาณทัสสนะ.mp3
6309 (5) สมาธิภาวนาอย่างที่ ๓ เพื่อการมีสติสัมปชัญญะ.mp3
6309 (6) สมาธิภาวนาอย่างที่ ๔ เพื่อการสิ้นอาสวะ.mp3
6310 (1) พุทธศาสนานำมาซึ่งความถูกต้องและพอใจในชีวิต.mp3
6310 (2) พุทธศาสนามีพระเจ้าชนิดที่เป็นกฏธรรมชาติ.mp3
6311 (1) การเตรียมตัวสำหรับศึกษาพุทธศาสนา.mp3
6311 (2) ธรรมะคืออะไร  ธรรมะทำไมกัน.mp3
6311 (3) ธรรมะโดยวิธีใด.mp3
6311 (4) ธรรมะจะให้อะไรแก่เราในที่สุด.mp3
6311 (5) อุปสรรคในการมีธรรมะ.mp3
6312 (1) เค้าเงื่อนของการศึกษาธรรมะ.mp3
6312 (2) ธรรมในพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของธรรมชาติ.mp3
6312 (3) ธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิต.mp3
6312 (4) ลักษณะเกี่ยวกับพุทธศาสนา.mp3
6313 (1) ผู้ลาสิกขาไปแล้วจะได้อะไร.mp3
6313 (2) การบังคับความรู้สึก.mp3
6313 (3) ความสำคัญของการบังคับความรู้สึก.mp3
6313 (4) อุบายวิธีในการบังคับความรู้สึก.mp3
6313 (5) อานิสงค์สูงสุดของการบังคับความรู้สึก.mp3
6314 (1) เราจะศึกษาธรรมะกันอย่างไร.mp3
6314 (2) เราจะได้รับอะไรจากธรรมะ.mp3
6314 (3) ตัวแท้ของธรรมคืออะไร.mp3
6314 (4) ปฏิบัติธรรมะกันอย่างไร.mp3
6314 (5) ปฏิบัติธรรมะกันเมื่อไร.mp3
6315 (1) ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์.mp3
6315 (2) ธรรมชาติแห่งความเป็นปุถุชน.mp3
6315 (3) เหตุที่ทำให้เป็นปุถุชน.mp3
6315 (4) ปุถุชนที่ขึ้นถึงยอดของความเป็นปุถุชน.mp3
6315 (5) วิธีก้าวขึ้นเหนือความเป็นปุถุชน.mp3
6315 (6) อุปสรรคของการขึ้นจากปุถุชนภาวะ.mp3
6315 (7) เหนือโลกกันที่นี่และเดี๋ยวนี้.mp3
6315 (8) ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเฉพาะของมัน.mp3
6316 (01) การปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมายของการบวช.mp3
6316 (02) การอยู่อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตน.mp3
6316 (03) กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธ์ การสืบสกุล.mp3
6316 (04) การสืบอายุพระศาสนา.mp3
6316 (05) สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์.mp3
6316 (06) การพักผ่อน.mp3
6316 (07) อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส.mp3
6316 (08) จงประพฤติธรรมให้สุจริต.mp3
6316 (09) วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี.mp3
6316 (10) อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม.mp3
6316 (11) ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้.mp3
6316 (12) การรับใช้ผู้อื่นเป้นลักษณะของมหาบุรุษ(ขาดตอนเริ่ม).mp3
6317 (01) การบวช.mp3
6317 (02) การฝึกความแข็งแกร็งของจิตใจ.mp3
6317 (03) การควบคุมบังคับกิเลส.mp3
6317 (04) หาให้พบชีวิตเย็น.mp3
6317 (05) สิ่งที่เรียกว่าภพ.mp3
6317 (06) สภาวธรรมที่ต้องรู้จัก.mp3
6317 (07) สิ่งที่เรียกว่าภาษา.mp3
6317 (08) พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์.mp3
6317 (09) อตัมมยตาเท่าที่ควรทราบกันไว้บ้าง.mp3
6317 (10) มนุษย์เราจะเรียนอะไรกัน.mp3
6318 (01) ระวังอย่าให้โง่เท่าเดิม.mp3
6318 (02) สิ่งที่เรียกว่ากิเลส.mp3
6318 (03) การละกิเลสหรือการดับทุกข์.mp3
6318 (04) การฝึกสมาธิ.mp3
6318 (05) สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท.mp3
6318 (06) ความเห็นแก่ตัว.mp3
6318 (07) นิพพาน.mp3
6318 (08) พระพุทธเจ้าพระองค์จริง.mp3
6318 (09) สิ่งที่เรียกว่าศาสนา.mp3
6318 (10) การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน.mp3
6318 (11) ถาม ตอบปัญหา.mp3
6319 (1) ระบบของธรรมะคือระบบของสิ่งทั้งปวง.mp3
6319 (2) ธรรมะคือธรรมชาติ.mp3
6319 (3) ธรรมทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตน.mp3
6319 (4) สภาวธรรม (ธาตุ๖).mp3
6319 (5) สัจจธรรม.mp3
6319 (6) ปฏิปัตติธรรม.mp3
6319 (7) วิปากธรรม.mp3
6320 (01) หลักพื้นฐานในการบวช_ 1การอยู่อย่างต่ำม 2บังคับตัวเอง.mp3
6320 (02) ไม่ต้องมีความทุกข์ในการทำหน้าที่, การทำประโยชน์ผู้อื่น.mp3
6320 (03) อย่าเป็นทาสของอายตน, ปัญหาทุกอย่างรวมที่ผัสสะ.mp3
6320 (04) มูลเหตุทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะ.mp3
6320 (05) บังคับตัวเองดีกว่า.mp3
6320 (06) ศาสนาชนิดที่ไม่เป็นศาสนา.mp3
6320 (07) อยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรม.mp3
6320 (08) สุญญตาในฐานที่เป็นเรื่องสูงสุดของพุทธศาสนา.mp3
6321 (1) พระพุทธเจ้าในความหมายพิเศษที่พวกฝรั่งไม่รู้จักและไม่สนใจ.mp3
6321 (2) ธรรมะที่ต้องรู้จัก.mp3
6321 (3) พระสงฆ์ของพระพุทธศาสนา.mp3
6321 (4) นิพพานในฐานะที่เป็นผลของการมีพระรัตนตรัย.mp3
6401 ชีวิตนี้มันควรจะได้อะไรจากการบวช.mp3
6402 ชีวิตนี้จะได้รับประโยชน์อะไรจากการบวช.mp3
6403 โครงสร้างของพรหมจรรย์.mp3
6404 โครงสร้างแห่งอานิสงส์ของพรหมจรรย์.mp3
6405 หัวใจของพระพุทธศาสนา.mp3
6406 ชีวิตของแต่ละวันๆมันแล้วแต่กิเลสหรือโพธิ.mp3
6407 อัตตา อนัตตา.mp3
6408 การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา.mp3
6409 หลักเกี่ยวกับความเชื่อตามแบบของพุทธบริษัท.mp3
6410 ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์.mp3
6411 (1) จากปุถุชนถึงพระอริยเจ้า.mp3
6411 (2) สุญญตา.mp3
6412 ศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมขั้นสุดท้าย.mp3
6413 การบวชคือการบังคับตัวเอง.mp3
6414 ความไม่ประมาทในการบวช.mp3
6415 มูลเหตุที่ทำให้ต้องมีธรรมะ.mp3
6416 ธรรมวินัย และการปฏิบัติ.mp3
6417 การปฏิบัติไม่ผิด.mp3
6418 การบวชและการลาสิกขา.mp3
6419 (1) ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม.mp3
6419 (2) ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม.mp3
6419 (3) ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรมะ.mp3
6420 (1) ปัจจัยที่ห้าหรือสิ่งประเล้าประโลมใจ.mp3
6420 (2) ชีวิตใหม่.mp3
6420 (3) การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ควรกระทำ.mp3
6421 (1) แพของพระพุทธเจ้ากำลังแตก.mp3
6421 (2) มาช่วยกันซ่อมแพกันเถิด.mp3
6421 (3) โครงสร้างที่สำคัญที่เป็นหัวใจของการผูกแพ.mp3
6421 (4) มาสร้างแพให้หลายขนาดกันดีกว่า.mp3
6421 (5) แพพิเศษสำหรับต้อนรับและสมโภชพระพุทธเจ้า.mp3
6421 (6) อตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณี.mp3
6422 (1) ใจความสำคัญของพุทธศาสนาคืออะไร.mp3
6422 (2) ขอบวงของหลักวิชาในพุทธศาสนาคืออะไร.mp3
6422 (3) ผลสุดท้ายของการปฏิบัติพุทธศาสนาคืออะไร.mp3
6422 (4) วัตถุสูงสุดในพุทธศาสนาคืออะไร.mp3
6422 (5) ลักษณะเฉพาะบางประการของพุทธศาสนาคืออะไร.mp3
6423 (1) ปัญหาที่เกี่ยวกับความหมายของพระพุทธเจ้า.mp3
6423 (2) สิ่งที่เรียกว่ากิเลส ระบบกิเลส การเกิดกิเลส.mp3
6423 (3) ความสิ้นกิเลส.mp3
6423 (4) อัตตาและอนัตตา.mp3
6423 (5) ความเห็นแก่ตัว.mp3
6423 (6) หลักธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ.mp3

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 5

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 4

Post Done
411 การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง.mp3
412 การปิดกั้นทิศทั้งหก.mp3
413 การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท.mp3
414 การมีธรรมะสี่เกลอ (สติ  ปัญญา  สัมปชัญญะ  สมาธิ).mp3
415 การมีกุศลชนิดที่แท้จริง.mp3
416 สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับตัวตน.mp3
417 ยาระงับสรรพโรค.mp3
418 สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง(ศาสนา  หน้าที่  นิพพาน).mp3
421 อตัมมยตา-ความไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นอีกต่อไป(อีกที).mp3
422 การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ.mp3
423 อตัมมยตาประยุกต์.mp3
424 อตัมมยตาใช้อย่าอะไรได้บ้าง.mp3
425 นิพพานสำหรับทุกคน.mp3
426 วิธีการใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์แก่กิจการบ้านเรือน.mp3
427 การจัดการที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ (อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้).mp3
428 พระพุทธศาสนาทั้งกลม.mp3
431 อัสมิมานะ  ภพ  ชาติ  เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก.mp3
432 ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา.mp3
433 (1) มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา  ข้อที่ ๑ - ๒๐.mp3
433 (2) มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา  ข้อที่ ๒๑ - ๔๐.mp3
433 (3) มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา  ข้อที่ ๔๑ - ๖๐.mp3
433 (4) มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา  ข้อที่ ๖๑ - ๘๐.mp3
434 พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก.mp3
435 ชีวิตอันประเสริฐ.mp3
436 ชีวิตว่าง.mp3
437 ชีวิตกีฬา_ ชีวิตที่สนุกเหมือนเล่นกีฬา.mp3
438 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน.mp3
441 ธรรมะสองความหมายที่ท่านยังไม่รู้จัก(ความถูกต้อง  ความดีงาม).mp3
442 ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
443 วิเวกที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
444 อัตตา  ที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
445 ความเมตตาอาทร  ที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
446 ศรัทธา  ที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
447 โรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
448 การให้ทานที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
451 ขันตีที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
452 ครูของพระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
453 (1) สุญญตาที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
453 (2) การเลิกอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
454 (1) ลูกหนี้ขี้ฉ้อที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
454 (2) ตัวตนที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
454 (3) สิ่งที่ไม่ปฏิกูลที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
454 (4) ความสูงสุดที่แท้จริงบางอย่างที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
455 (1) เครื่องรางที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
455 (2) การอยู่กับนิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
455 (3) ใจความสำคัญของวันมาฆบูชาที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
456 (1) เพศหญิง-เพศชายที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
456 (2) การสืบพันธุ์และทายาทที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
456 (3) ของมีราคาถูกที่สุดที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
456 (4) ความเนื่องกันเป็นสิ่งเดียวของพระรัตนตรัยที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
456 (5) อนัตตาของท่านเองที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
456 (6) เหตุแห่งความไม่สำเร็จในการปฏิบัติหรือพัฒนาที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
456 (7) ธรรมะทำไมกัน(ธรรมที่ช่วยให้หายจากความเป็นแรด)ที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
457 (1) การทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง.mp3
457 (2) การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท.mp3
457 (3) การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท.mp3
457 (4) การดับลงแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท.mp3
457 (5) สรุปเรื่องปฏิจจสมุปบาท.mp3
457 (6) อริยสัจจ์.mp3
458 (1) ข้อความนำเรื่องให้รู้จักอริยสัจจ์.mp3
458 (2) ความหมายของอริยสัจจ์.mp3
458 (3) ทุกขอริยสัจจ์.mp3
458 (4) ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์.mp3
458 (5) ทุกขนิโรธอริยสัจจ์.mp3
458 (6) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์.mp3
458 (7) สรุปใจความสำคัญเรื่องอริยสัจจ์.mp3
461 (1) การทำความเข้าใจให้ถูกต้องจนเกิดกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3
461 (2) ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติอานาปานสติภาวนา.mp3
461 (3) ความประเสริฐของพระธรรม (ที่จำเป็นจะต้องทราบ).mp3
462 (1) ปฏิจจสมุปบาท.mp3
462 (2) ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ.mp3
462 (3) ประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา.mp3
463 (1) ธรรมชาติแห่งความเห็นแก่ตัว.mp3
463 (2) อานาปานสติคือการฝึกสติ.mp3
463 (3) การใช้สติให้สำเร็จประโยชน์.mp3
464 (1) การอบรมธรรม.mp3
464 (2) การอบรมจิต.mp3
464 (3) ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ.mp3
465 (1) ธรรมะปริทรรศน์สำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา.mp3
465 (2) สรุปแนวการปฏิบัติโดยสังเขป.mp3
465 (3) ถามตอบปัญหาธรรม.mp3
466 (1) เรื่องของชีวิตคือเรื่องของปฏิจจสมุปบาท.mp3
466 (2) แนวการปฏิบัติอานาปานสติ.mp3
466 (3) ธรรมะที่ควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท.mp3
467 (1) ก ข ก กา ของการดับทุกข์ ภาคที่ ๑.mp3
467 (2) ก ข ก กา ของการดับทุกข์ ภาคที่ ๒.mp3
467 (3) ถาม ตอบ ปัญหาธรรม.mp3
468 (1) ธรรมะทำไมกัน.mp3
468 (2) ธรรมะอย่างไรกัน.mp3
468 (3) ธรรมะให้อะไรกัน.mp3
471 (1) จุดตั้งต้นที่ถูกต้องในการศึกษาปฏิบัติธรรม.mp3
471 (2) เหตุผลในการปฏิบัติธรรม.mp3
471 (3) ความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรม.mp3
472 (1) ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม.mp3
472 (2) พรหมจรรย์และอาทิพรหมจรรย์.mp3
472 (3) พรหมจริยปริโยสาน_จุดจบแห่งพรหมจรรย์.mp3
473 (1) ปรมัตถสภาวธรรมสำหรับดำเนินชีวิต.mp3
473 (2) ความลึกซึ่งบางอย่างของชีวิต.mp3
473 (3) สภาวธรรมที่เรียกว่าขันธ์ห้า.mp3
473 (4) คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ด้วยปรมัตถธรรม.mp3
473 (5) คุณของพระธรรม.mp3
474 (1) การดำเนินชีวิตด้วยธรรมะของคนในมัชฉิมวัย.mp3
474 (2) การดำเนินชีวิตด้วยปัญญาของคนในมัชฉิมวัย.mp3
474 (3) การดำเนินชีวิตของคนในปฐมวัย.mp3
475 พระคุณของแม่.mp3
476 พระพุทธองค์ทรงรอเราอยู่.mp3
477 สุดยอดความถูกต้องคือนิพพาน.mp3
478 นิพพานอย่างของพระพุทธเจ้า.mp3
481 (1) ธรรมกับคนเรา.mp3
481 (2) ขันธ์ห้า.mp3
481 (3) อารมณ์ทั้งหลายเป็นมโนภาพของจิต.mp3
482 (1) ชีวิตมีพื้นฐาน_สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิต.mp3
482 (2) การควบคุมกระแสแห่งชีวิต.mp3
482 (3) เรื่องสุดท้ายของการประพฤติพรหมจรรย์คือนิพพาน.mp3
483 (1) แผนการของชีวิต.mp3
483 (2) จุดหมายของชีวิต(ความไม่เห็นแก่ตัว).mp3
483 (3) สัจจของชีวิต(ความไม่ใช่ตัว).mp3
484 การพัฒนาชีวิตแบบพุทธ.mp3
485 (1) ประมวลแห่งพรหมจรรย์.mp3
485 (2) ฉันทมูลกา.mp3
485 (3) มนสิการสัมภวา.mp3
485 (4) ผัสสสมุทยา.mp3
485 (5) สมาธิประมุขา.mp3
486 (1) ก ข ระดับศีลธรรม.mp3
486 (2) บทกลอน ก ข ระดับศีลธรรม.mp3
487ทำไมจึงปฏิบัติวิปัสสนาไม่สำเร็จ.mp3
488 สถาบันของพระพุทธเจ้า.mp3

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 3

311 (1) ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา.mp3
311 (2) ถาม-ตอบ ปัญหา.mp3
312 การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง.mp3
313 การงานคืออะไร จะสนุกและเป็นสุขในการทำกานได้อย่างไร.mp3
314 การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา.mp3
315 การทำชีวิตให้มีธรรมะ.mp3
316 (1) การทำวิปัสสนา.mp3
316 (2) ใจความสำคัญของวิปัสสนา.mp3
317 การศึกษาเพื่อรู้และมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์.mp3
318 การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษ.mp3
321 ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา.mp3
322 ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ.mp3
323 เค้าโครงของพุทธศาสนา.mp3
324 ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ และต้องพัฒนา.mp3
325 ทำไมจึงไม่รู้จักเข้าใจ และใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้.mp3
326 การมีธรรมะในการครองชีวิต.mp3
327 ธรรมะภาคปฏิบัติ.mp3
328 ธรรมะและผู้มีธรรมะ.mp3
331 ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่คนธรรมดาควรทราบ.mp3
332 ประโยชน์ของการเป็นพุทธบริษัท.mp3
333 แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักแห่งศาสนา.mp3
334 แม่คือผู้สร้างโลก.mp3
335 รอยของพระธรรม.mp3
336 ศาสนาของคู่กันกับชีวิต.mp3
337 ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลก.mp3
338 สนทนาเรื่อง สติปัฏฐาน.mp3
341 อะไร ๆ มันรวมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า ตัวกู.mp3
342 อานาปานสติภาวนาและการปฏิบัติ.mp3
343 (1) อานาปานสติสำหรับนักศึกษา.mp3
343 (2) อานาปานสติสำหรับนักศึกษา(ต่อ).mp3
344 การเป็นผู้สูงอายุตามหลักแห่งพุทธศาสนา.mp3
345 จิตวิทยากับพุทธศาสตร์.mp3
346 อุดมคติอนุบาล_การจัดการศึกษาระบบอนุบาล.mp3
347 จิตตวิทยาในพระพุทธศาสนา.mp3
348 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง.mp3
351 การมีชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ.mp3
352 การทำงานชนิดที่เป็นการทำกุศล.mp3
353 ยุวธรรมสำหรับยุวชน.mp3
354 ความลึกซึ้งของชีวิต.mp3
355 การมีชีวิตชนิดที่น่าพอใจ.mp3
356 ธรรมะสำหรับยุวชน(วัยรุ่น).mp3
357 การมีอาชีวะให้ถูกต้อง และสมบูรณ์.mp3
358 พลังผลักดันของชีวิต.mp3
361 การมีธรรมะประกอบอยู่กับชีวิต.mp3
362 ทำงานให้สนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงาน.mp3
363 ศึกษาธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์.mp3
364 การทำงานให้ประเสริฐ.mp3
365 ประมวลเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่.mp3
366 การพัฒนาตามแบบแห่งพุทธศาสนา.mp3
367 วิถีแห่งชีวิต.mp3
368 โลกบ้าหรือธรรมะบ้า.mp3
371 หลักการดำเนินชีวิตที่หน้าพอใจ.mp3
372 วิญญาณแห่งเกษตรกรรม.mp3
373 ธรรมะและประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ.mp3
374 เรื่องธรรมะ คือ เรื่องตัวเราเอง.mp3
375 ศาสนิกชนจะต้อนรับนักการเมืองฯ ในทศวรรษนี้ฯ ได้อย่างไร.mp3
376 การทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม.mp3
377 เราจะอยู่กันอย่างไรเมื่อสังคมเป็นนิกส์.mp3
378 ทำงานให้สนุกเป็นสุขในเวลาทำงาน.mp3
381 ธรรมะโดยแท้จริง เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์.mp3
382 ธรรมะชาวบ้าน.mp3
383 ชีวิตนี้มีค่า.mp3
384 มนุษย์กับธรรมชาติ.mp3
385 ชีวิตบริหาร(การบริหารชีวิต).mp3
386 พุทธศาสนากับจิตวิทยา.mp3
387 ธรรมะกับนักศึกษา.mp3
388 ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัว.mp3

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 2

291 ทำวัตรเช้า
291 (01) คำบูชาพระรัตนตรัย.mp3
291 (02) ปุพพภาคนมการ.mp3
291 (03) พุทธาภิถุติ.mp3
291 (04) ธัมมาภิถุติ.mp3
291 (05) สังฆาภิถุติ.mp3
291 (06) รตนัตตยัปปณามคาถา  สังเวคปริกิตตนปาฐะ.mp3
291 (07) สรณคมนปาฐะ.mp3
291 (08) อัฏฐสิกขาปทปาฐะ.mp3
291 (09) ทวัตติงสาการปาฐะ.mp3
291 (10) เขมาเขมสรณทีปิกคาถา.mp3
291 (11) อริยธนคาถา.mp3
291 (12) ติลักขณาทิคาถา.mp3
291 (13) ภารสุตตคาถา.mp3
291 (14) ภัทเทกรัตตคาถา.mp3
291 (15) ธัมมคารวาทิคาถา.mp3
291 (16) โอวาทปาติโมกขคาถา.mp3
291 (17) ปฐมพุทธภาสิตคาถา.mp3
291 (18) ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ.mp3
291 (19) ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ.mp3
291 (20) บทพิจารณาสังขาร.mp3
291 (21) สัพพปัตติทานคาถา.mp3

292 ทำวัตรเย็น
292 (01) คำบูชาพระรัตนตรัย.mp3
292 (02) ปุพพภาคนมการ.mp3
292 (03) พุทธานุสสติ.mp3
292 (04) พุทธาภิคีติ.mp3
292 (05) ธัมมานุสสติ.mp3
292 (06) ธัมมาภิคีติ.mp3
292 (07) สังฆานุสสติ.mp3
292 (08) สังฆาภิคีติ.mp3
292 (09) อริยมรรคมีองค์แปด.mp3
292 (10) อตีตปัจจเวกขณปาฐะ.mp3
292 (11) ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ.mp3
292 (12) ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ.mp3
292 (13) อุททิสสนาธิฏฐานคาถา.mp3

293 บทพิเศษ 1 ภาค 2
01 ปุพพภาคนมการ.mp3
02 สรณคมนปาฐะ.mp3
03 อัฏฐสิกขาปทปาฐะ.mp3
04 ทวัตติงสาการปาฐะ.mp3
05 เขมาเขมสรณทีปิกคาถา.mp3
06 อริยธนคาถา.mp3
07 ติลักขณาทิคาถา.mp3
08 ภารสุตตคาถา.mp3
09 ภัทเทกรัตตคาถา.mp3
10 ธัมมคารวาทิคาถา.mp3
11 โอวาทปาติโมกขคาถา.mp3
12 ปฐมพุทธภาสิตคาถา.mp3
13 ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ.mp3
14 บทพิจารณาสังขาร.mp3

293 บทพิเศษ 1 ภาคผนวก
01 สัพพปัตติทานคาถา.mp3
02 ปัฏฐนฐปนคาถา.mp3
03 อุททิสสนาธิฏฐานคาถา.mp3
05 อริยมรรคมีองค์แปด.mp3
06 ปัจจเวกขณ์อุโบสถศีล.mp3
บทแผ่เมตตา.mp3

293 บทพิเศษ 2
01 ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ.mp3
02 อานาปานสติปาฐะ.mp3
03 อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาทปาฐะ.mp3
06 ปรมัตถสภาวธัมมปาฐะ(๑ หมวดว่าด้วยธาตุ).mp3
06 ปรมัตถสภาวธัมมปาฐะ(๒ หมวดว่าด้วยอายตนะ).mp3
07 มหาพุทธโถมนาการปาฐะ(พระพุทธคุณร้อยบท).mp3
08 ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ.mp3
09 ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ.mp3
11 อตีตปัจจเวกขณปาฐะ.mp3
12 ธัมมปหังสนปาฐะ.mp3

293 บทพิเศษ 3
Maha Damrong Chanting.mp3
ปัจจเวกอุโบสถ(ใหม่).mp3
ปัจจเวกอุโบสถศีล.mp3
เจริญพระพุทธมนต์(สวนโมกข์).mp3

293 บทพิเศษ 401 - สวดบุพพกิจปาฏิโมกข์.mp3
02 - สวดปาฏิโมกข์.mp3
03 - กล่าวเริ่มสิกขาบท.mp3
04 - สิกขาบทปาราชิก.mp3
05 - สิกขาบทสังฆาทิเสส.mp3
06 - สิกขาบทอนิยต.mp3
07 - สิกขาบทนิสสัคคิยปาจิตตีย์.mp3
08 - สิกขาบทปาจิตตีย์.mp3
09 - สิกขาบทปาฏิเทสนียะ.mp3
10 - สิกขาบทเสขิยวัตร.mp3
11 - สิกขาบทอธิกรณสมถะ.mp3
12 - สรุปสิกขาบท.mp3
23 - ปวารณา.mp3
51 - ประโยชน์ของวินัย.mp3
52 - วินัย.mp3
53 - วิธีปฏิบัติวินัย.mp3
54 - โทษที่เกิดเพราะไม่มีวินัย.mp3
55 - คำว่าประเคน.mp3

211 ไตรรัตนะ(พุทธรัตนะ-ธรรมรัตนะ-สังฆรัตนะ).mp3
212 ไตรสิกขา(ศีลสิกขา-สมาธิสิกขา-ปัญญาสิกขา).mp3
213 ไตรโลกุตตรธรรม(มรรค-ผล-นิพพาน).mp3
214 ไตรลักษณ์(อนิจจลักษณ์-ทุกขลักษณ์-อนัตตลักษณ์).mp3
215 ไตรวัฎฎ์(กิเลสวัฎฎ์-กรรมวัฎฎ์-วิบากวัฎฎ์).mp3
216 ไตรภพ(กามภพ-รูปภพ-อรูปภพ).mp3
217 ไตรตัณหา(กามตัณหา-ภวตัณหา-วิภวตัณหา).mp3
218 ไตรทวาร(กายทวาร-วจีทวาร-มโนทวาร).mp3
221 ไตรเหตุ(โลภเหตุ-โทสเหตุ-โมหเหตุ).mp3
222 ไตรกรรม(กุศลกรรม-อกุศลกรรม-อัพยากตกรรม).mp3
223 ไตรมาส(ศีลมาส-สมาธิมาส-ปัญญามาส).mp3
224 (1) การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์.mp3
224 (2)  ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ.mp3
225 การปฏิบัติที่ไม่ผิด.mp3
226 สิ่งที่หาได้ยาก 4 อย่าง.mp3
227 อาหารของอวิชชา.mp3
228 อาหารของวิชชาและวิมุติ.mp3
231 นโม, ไตรสรณคมน์.mp3
232 ความวิเวกเป็นสุข.mp3
233 ความไม่เบียดเบียนเป็นสุข.mp3
234 ความคลายกำหนัดเป็นสุข.mp3
235 การนำอัสมิมานะออกเสียได้เป็นสุข.mp3
236 ความรักเสมอตนไม่มี , สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี.mp3
237 การทำบุญสามแบบ.mp3
238 การบำรุงพระศาสนา.mp3
241 การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ความเจ็บไข้.mp3
242 การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์.mp3
243 ภาษาคน-ภาษาธรรม.mp3
244 ทางแห่งความไม่ประมาท.mp3
245 มาตาปิตุกถา, คุณของมารดา บิดา.mp3
246 สัญญา 4 ประการ(กำไร ขาดทุน  เสมอตัว  แทงทะลุ).mp3
247 หิริโอตตัปปะ, ความละอายและเกรงกลัวต่อความทุกข์.mp3
248 เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น.mp3
251 เข้าพรรษาด้วยธรรมะชีวี.mp3
252 การจำพรรษา.mp3
253 การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ.mp3
254 ออกพรรษาด้วยสุญญตาวิหาร.mp3
255 การออกพรรษาอย่างบัณฑิต.mp3
256 ประโยชน์ของวันปวารณาและเทโวโรหณะ.mp3
257 (1) ความหมายของวันปวารณาออกพรรษา.mp3
257 (2) การสืบอายุพระศาสนา.mp3
258 การออกจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์.mp3
261 (1) โอวาทปาฏิโมกข์.mp3
261 (2) ความเป็นพระอรหันต์.mp3
261 (3) พระไตรลักษณ์.mp3
262 (1) พระอรหันต์อย่าลืม.mp3
262 (2) จิตนี้ประภัสสร.mp3
262 (3) การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร.mp3
263 (1) ธรรมนูญสำหรับสัตว์โลก.mp3
263 (2) ไม่มีตนแล้วของตนจะมีได้อย่างไร.mp3
263 (3) การวางของหนักคือการดับทุกข์.mp3
263 (4) การทำลายซึ่งตัวกู-ของกู.mp3
264 (1) พระอรหันต์คือใคร.mp3
264 (2) ปุถุชนคือใคร ลักษณะของปุถุชน.mp3
264 (3) ลักษณะของพระอรหันต์.mp3
265 (1) พุทธศาสนาไม่สอนให้หยุดหรือติดอยู่เพียงแค่ความดี.mp3
265 (2) รู้จักพระอรหันต์ คือ รู้จักว่าตนเองมีความทุกข์อยู่อย่างไร.mp3
265 (3) รู้จักความทุกข์คือรู้จักขันธ์ห้าที่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตน.mp3
266 (1) การมีชีวิตอยู่เหนือความชั่ว-ดี.mp3
266 (2) การทำลายความเห็นแก่ตัว.mp3
267 (1) อตัมมยตา ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น.mp3
267 (2) อตัมมยตา มนตราสำหรับชีวิต.mp3
268 พระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก.mp3
271 พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย.mp3
272 (1) คาถาเย้ยตัณหา.mp3
272 (2) อิทัปปัจจยตา.mp3
273 (1) พระพุทธเจ้าสามความหมาย.mp3
273 (2) การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรม.mp3
273 (3) ทางเดินของชีวิตะ.mp3
273 (4) การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความไม่ตาย.mp3
274 (1) ลักษณะ ความหมาย และคุณค่าของวันวิสาขบูชา.mp3
274 (2) พระคุณของพระพุทธเจ้าในแบบต่างๆกัน.mp3
275 (1) จงรู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด.mp3
275 (2) พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในฐานะที่เป็นอะไรกับพวกเรา.mp3
276 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก.mp3
277 (1) รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อนเถิด.mp3
277 (2) ทำลายเหตุแห่งความทุกข์กันเถิด.mp3
278 (1) การไม่เบียดเบียน.mp3
278 (2) การคลายความกำหนัดยึดถือ.mp3
281 (1) โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา.mp3
281 (2) พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา.mp3
281 (3) หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา.mp3
282 (1) สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย.mp3
282 (2) การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์.mp3
282 (3) การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์.mp3
283 (1) วันแห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง.mp3
283 (2) ลักษณะและวิธีปฏิบัติธรรมชีวี.mp3
283 (3) ประโยชน์ อานิสงค์ของธรรมชีวี.mp3
283 (4) นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่.mp3
284 (1) พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม.mp3
284 (2) พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม (ต่อ).mp3
285 (1) มัชฌิมาปฏิปทา.mp3
285 (2) อริยสัจจ์.mp3
285 (3) ความทุกข์.mp3
286 ความเห็นแก่ตัว และการทำลายความเห็นแก่ตัว.mp3
287 (1) อตัมมยตากับอริยสัจจ์สี่.mp3
287 (2) อตัมมยตากับธรรมจักร.mp3
288 (1) พระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครต้านได้.mp3
288 (2) พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง (ปฏิจจสมุปบาท).mp3
294 (1) ธรรมจักรคืออะไรและทำไมกัน และมีความสูงสุดถึงไหน.mp3
294 (2) ขอบคุณผู้ที่นำพระพุทธศาสนามาให้เรา.mp3
295 (1) หัวใจและความลับของพระธรรมจักร.mp3
295 (2) พระธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและมนุษย์.mp3
296 (1) หลักการที่จะช่วยโลกให้อยู่รอดได้.mp3
296 (2) อนุโมทนาและธรรมะปฏิสันถารการถวายปริญญา.mp3
297 หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควรรู้.mp3
298 ความถูกต้องกับอาการตลิ่งไหล-ลำธารหยุด.mp3

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

พระธรรมเศนา หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โรงมหรสพ ตู้ที่ 1

101 สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ mp3 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่
102 สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้.mp3 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่
103 สวรรค์ในหน้าที่การงาน.mp3 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่
104 ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้.mp3 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่
105  อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส.mp3 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่
106  อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป.mp3 ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่
107 อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม.mp3
108 อุดมคติของโพธิสัตว์.mp3
111  กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธ์ การสืบสกุล.mp3
112 การชนะโลก.mp3
113 การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน.mp3
114 การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง.mp3
115 การตั้งจิตไว้ถูก.mp3
116 การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก.mp3
117 (1) การทำงานคือการปฏิบัติธรรม.mp3
117 (2) การมีชีวิตด้วยจิตว่าง.mp3
118 การทำบุญสุนทรทานคืออะไร.mp3
121 การบวชคืออะไร.mp3
122 การบริหารธุรกิจแบบพุทธ.mp3
123 การประพฤติธรรมให้สุจริต.mp3
124 การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง.mp3
125 การพักผ่อน.mp3
126 การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน.mp3
127 การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ.mp3
128 การระลึกถึงบรรพบุรุษ.mp3
131 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร.mp3
132 การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา.mp3
133 การสังคมคืออะไร.mp3
134 การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว.mp3
135 สนทนาปัญหาบ้านเมือง.mp3
136 ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ.mp3
137 ความกระหายต่อธรรม_ ธัมมกามยตา.mp3
138 ความเป็นหนี้และความไม่เป็นหนี้.mp3
141 ความมีจุดหมายปลายทาง.mp3
142 ความรักดี.mp3
143 ความรักผู้อื่น.mp3
144 ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงาน.mp3
145 คุณค่าของชีวิต.mp3
146 ฆรเมสิธรรม(ฆราวาสธรรม).mp3
147 จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา.mp3
148 ชีวิตคืออะไร.mp3
151 ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา.mp3
152 ทรัพย์สมบัติคืออะไร.mp3
153 ทำงานให้สนุกได้อย่างไร.mp3
154 ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์.mp3
155 ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.mp3
156 ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง.mp3
157 ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง.mp3
158  ธรรมะกลับมาปัญหาหมด.mp3
161 ธรรมะกับปัญหาปากท้อง.mp3
162 ธรรมะคือหน้าที่.mp3
163 ธรรมะคืออะไร  จะมีธรรมะได้อย่างไร.mp3
164 ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก.mp3
165 ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต.mp3
166 การทำงานให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬา.mp3
167 ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ.mp3
168 บุตรที่ประเสริฐที่สุด.mp3
171 ประมวลเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับฆราวาส.mp3
172 ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์.mp3
173 เป้าหมายของชีวิต.mp3
174 ผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม.mp3
175 ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก.mp3
176 หน้าที่กับคุณธรรม.mp3
177 พ่อแม่สมบูรณ์แบบ.mp3
178 พึ่งตน พึ่งธรรม.mp3
181 หน้าที่ของพุทธบริษัท.mp3
182 แม่,พระคุณของแม่.mp3
183 หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่.mp3
184 โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก.mp3
185 โลกอื่น.mp3
186 วิธีทำสมาธิเบื้องต้น.mp3
187 วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี.mp3
188 เศรษฐกิจคืออะไร.mp3
191 สติและการฝึกสติ.mp3
192 สนทนาเรื่อง ธรรม คำเดียว.mp3
193 สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา.mp3
194 สมาธิและการพัฒนาของระบบสมาธิ.mp3
195 ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต.mp3
196 สวรรค์ในทุกอิริยาบถ.mp3
197 สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา.mp3
198 สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร.mp3

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สารบัญรายชื่อธรรมบรรยาย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

- บุญบาปเกิดที่ใจ ดูคลิ๊กที่นี่

สารบัญรายชื่อธรรมบรรยาย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

- ชีวิตเกิดตายตลอดเวลา ดูคลิ๊กที่นี่
- ความสุขในนิพพาน ดูคลิ๊กที่นี่

001 - สารบัญรายชื่อธรรมมบรรยาย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

- เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง ดูคลิ๊กที่นี่